2.4 Paigaldamine
Siseosa paigaldus
Siseosa paigaldamiseks palume juhinduda järgnevast:
Asukoha
Sabloon
1.Kasutage sablooni
2.Puurige augud.
Märkige siseosa asukoht
seinal.
Ankrupolt
3.Paigaldage ankrupoldid
4.Riputage siseosa
läbimõõduga alla 16mm
ankrupoldid.
avadesse.
Sein peab olema siseosa kandmiseks piisavalt tugev.
Varikatus
Külmaainetorustik ja ühenduskaabel
läbiviik
siseosa ja välisosa vahel paigaldatakse
hülss
seinal, kasutades karbikut.
26
2.4 Paigaldamine
Välisosa paigaldus
1. Seadme alusraam peab asetsema siledal betoonalusel
(Soovitame mudelid AVH 24V1 ja AVH 48V1 paigaldada raamiga maapinnale.)
2. Seadet paigaldades on soovitatav jätta kalle 1 cm/ m vihmavee
ärajooksmiseks
3. Kuna välisõhu temperatuur on talvel alla 0C
siis võimaliku lume, jää ja niiskuse mõju vältimiseks tuleb välisosa alla paigaldada kindlasti alusraam.
4.Soovitame betoonaluse mõõte vastavalt tabelile :
5.Soovitatav on kasutada kummipukse.
6.Seadet paigaldades veenduge et seadme ümber jääb hoolduse teostamiseks
vaba ruumi.
2
3
1
NO
AVH-12V1D
AVH-24V1D
1
1028
1094
2
738
906
3
300
300
1. Kinnitage alusraam ankrupoltidega.
2. Paigaldage kummipuksid
3. Kinnitage välisosa kummipukside abil alusraamile.
27
2.4 Paigaldamine
Elektriühendused
Precaution:
1.Soojuspumba elektriahelas peab olema piisava võimsusega kaitse.
Tuleb veenduda et täiendavale küttekehale on ühendatud õige pinge vastavalt
spetsifikatsioonile. Vastasel juhul võib seade saada kahjustada.
2.Soojuspumba elektriühendus peab olema maandatud.
3.Toitekaabel peab olema kõvasti kinnitatud.
1.Keerake välja kinnituspoldid siseosa kaanel.
2.Avage siseosa.
.
3. Eemaldage kaablikinnitus.
4. Ühendage elektrikaabel.
Paigaldage toitekaabel ja ühendage.
klemmliistuga.
Sobiva kaablikinnituse võib ise valida.
Palume järgida elektriskeemi.
28
2.4 Paigaldamine
5. Kinnitage kaabel
6.Keerake lahti käepideme kruvid
välisosal.
7. Keerake ära väike käepide.
9. Ühendage teine ots
elektrikaabelvälisosale,
vastavalt elektriskeemile.
10. Kinnita kaabel.
11. Ühendused on teostatud.
29
2.4 Paigaldamine
Külmaainetorustiku ühendamine
Külmaainetorude
Tähelepanu!Vakumeerimise ajal,
ühendused
ärge avage külmaainekraane
Vastasel juhul toimub külmaaine leke.
Vaakumpumba
Gaasilise/vedela külmaaine
ühendus
rõhuventiil
1. Ühendage külmaainetorud
2.Ühendage külmaainetorud
siseosaga.
välisosaga.
3 . Vajalikud on vaakumpump ja
4 . Keerake lahti vasknippel survetorul.
manomeetrid . Ühendage
Ühendage voolikuga kõrgsurve poole manomeeter.
manomeetrid vaakum-
ja nipli ots.
pumbaga.
Vaadake pilti.
Avage ventiil manomeetrite korpusel.
Käivitage vaakumpump.
30
2.4 Paigaldamine
5.Vakumeerige seadet vähemalt 15
6.Kasutage 5mm kuuskantvõtit et avada
minutit kuni negatiivne rõhk on manomeetrilt näha
välisosa ventiilid vastavalt pildile.
Ühendage vaakumpump lahti
ja paigaldage vasknippel tagasi
kõrgsurveühendusele.
Note:Toimingu tegemisel võib toimuda väike leke.See on põhjustatud
o-tihendi kuju muutusest kokkupuutel madala temperatuuriga. Leke
lõpeb kui ventiilid on täielikult avatud.
7. Paigaldage vasknippel tagasi,pingutades
mutrivõtmega.
Pärast ühendamist tuleb kontrollida lekke puudumist.
31
2.5 Täiendav toaandur
Täiendava toaanduri paigaldamine
Kui tarbija kasutab
soojuspumpa ainult ühe ruumi
põrandakütte kütmiseks
siis võib ühendada
kontrolleriga toatemperatuuri
anduri.
Siis saab seade järgida temp.toas.
Selliselt saab sede toota
sooja küttevett
Karbi mõõtmed: 85*85*30 mm
süsteemi kui toa-
temperatuur ei ole'saavutanud etteandesuurust, või peatada sooja küttevee
tootmine kui toatemperatuur on saavutanud etteantud väärtuse.
Kuidas paigaldada täiendavat toatemperatuuri andurit:
1.Võtke
temperatuuri andur
siseosast välja.
2. Avage toatemperatuuri
anduri karp.
32
2.5 Täiendav toaandur
3.Võtkesiseosast lühikese juhtmega temperatuuri-
andur ja paigaldage harutoosi.
4.Paigaldage andur tuppa ja ühendage
kaabli abil andur kontrolleriga
33
2.6 Välise küttekeha juhtimine
Välise küttekeha juhtimine
Soojuspumbaga saab ühendada välise küttekeha
1.Avage siseosa kaas.
2. Leidke pildilolev relee.
3. Ühendage juhtimisahela kaabel
küttekeha ja relee vahel.
Üks juhe tuleb ühendada punkti A
Teine juhe ühendada
ühega kontaktidest asukohas B.
4. Vastavalt soojuspumba loogikale, peab väline küttekeha
olema sisselülitatud, siis saab väline küttekeha signaali, seega kui relee tõmbab,
saab küttekeha juhtpinge. Maks. lubatav vool läbi selle releekontakti
on
30 Amprit.
Kui ühendada välise küttekeha jõukaabel otse soojuspumbaga ,palume
järgida ühendusskeemi A, järgneval leheküljel.
Kui välise küttekeha vool on üle 30A, siis onvajaliktäiendav kontaktor.
Palume järgida ühendusskeemi B,järgneval leheküljel.
34
2.6 Välise küttekeha juhtimine
ÜHENDUSSKEEM-A
ÜHENDUSSKEEM-B
35
2.7 Õhu eraldamine
1
2
3
  Õhu eraldamine
Siseosa
Küttesüsteemi
Soe vesi soojuspumbast
Küttest tagasi
Äravool
Filter
Ventiil
Toitevesi
Välisosa
36
2.7 Õhu eraldamine
Seadme veesüsteem peab olema suletud küttesüsteem.
Seetõttu palume pärast veetorustike paigaldust ja veega täitmist eemaldada õhk alljärgnevalt :
1.Avage osaliselt akupaagi tühjendusventiil.
Avage õhutusventiil soojuspumba siseosas.
2.Avage täiteventiil ja täitke süsteem
veega (olenevalt akupaagi suurusest kulub selleks ca 20 minutit).
3.Sulgege kõik ventiilid kui vesi on jõudnud veesüsteemi
kaugeimasse punkti. .
4.Õhu eemaldamine on lõpetatud!
Palume arvestada et :
Kui veesüsteemis vesi puudub,siis seade näitab avariikoodi.
Kasutaja peab selleks ajaks seadme väljalülitama, kuni veevarustus on taastatud.
Kui süsteem on uuesti veega täidetud siis tuleb kindlasti süsteemi õhutada.
37
2.8 Enne käivitamist
Enne käivitamist
Enne seadme esmast käivitamist tuleb kontrollida
et seadme tööks on olemas vajalikud tingimused.
See toimingute nimekiri ei ole lõplik
ja annab vaid minimaalse vajalike toimingute loetelu:
1.Veenduge et ventilaator pöörleb vabalt.
2.Kontrollige et veevoolu suund on veetorude paigalduse suhtes õige.
3.Kontrollige et kõik torustikud on paigaldatud vastavalt paigaldus-
juhendile.
4.Kontrollige seadme toitepinget ja veenduge et see
vastab seadme spetsifikatsioonile.
5.Veenduge et seade on korralikult maandatud.
6.Kontrollige süsteemi kaitseseadmete olemasolu (rõhukaitse,õhueraldus jne).
7.Kontrollige et kõik elektrikontaktid on korralikult pingutatud.
8.Kontrollige et süsteemis puuduvad lekked.
Seadme käivitamine
Kui olete veendunud et elektriühendused on seadusega vastavuses, järgige
seadme käivitamiseks kasutusjuhendit.
Kui peale seadme käivitamistkostub ebaloomulik heli siis palume seade välja lülitada
See on vajalik teostada koheselt et seadet mitte rikkuda .
38
3.1 Juhtpaneeli kirjeldus
Juhtpaneeli kirjeldus
ON/OFF
Taimer
Confirm/
MODE
Key Lock
Down-regulation
Up-regulation
Ekraanil
Tähendus
Toiming (tähis on ekraanil)
Küte
Kui seade kütab ,
.
Jahutus
Kui seade jahutab , .
Soe vesi
Kui seade toodab sooja tarbevett ,
Sulatus
Kui toimub välisosa sulatus , .
Key lock
Kui klahvid on lukustatud ,
.
Parameeter
Kui parameetri setting on aktiveeritud ,
setting
Esitab temperatuuri, aega, parameetrit,
väärtus või kood
veakoodi jne.
Seade nullib selle ajanäidu kui toimub
Aeg
elektrikatkestus .
Kui veetemperatuuri reguleerimine on aktiveeritud,
Vee temperatuur
.
39
3.2 Kasutusjuhend
Etteantava temperatuuri seadistamise ajal ,
Temp.seadistamine
on ekraanil.
Kui taimeri funktsioon on aktiveeritud,
Taimeri funktsioon
on ekraanil.
Kasutusjuhend
Standby
Seade on ooteasendis kui ta on pingestatud.
Seade nullib kellaajanäidu
kui elektrivõrgus toimub pingekatkestus. Kasutaja
peab kellaajanäidu ise taastama .
ON/OFF
Kui seade on ooteasendis, siis
vajutamine käivitab seadme.
Vajutades -------------uuesti, seade seiskub.
Seade taastab pärast elektrikatkestust
automaatselt varasemad seaded.
Mode selection
Vajutage nupule------- pikemat aega , et valida
seadeks soovitavalt kas veetemperatuur või õhu-.
temperatuur. Kui veetemperaturi reguleerimine
on antud ülesandeks ,
on ekraanil
Kui õhutemp on seadistatud etteantud
temperatuur,
on väljalülitatud.
Mode selection
Vajutamisega saab muuta tööotstarvet.
Mode tuleb ekraanile:
Küte
Jahutus
Kuum vesi.
40
3.2 Kasutusjuhend
Temperatuuri seadistamine
Kui seade töötab , vajutage
temperatuuri tõstmiseks 1℃. Vajutades
seadetemperatuur langeb 1℃. Hoides
nuppu all
, võib temperatuuri
muuta 5 .
Seadetemperatuuri muutmise ajal
on
ekraanil.
Parameetrite seadistamine
Kui seade on pingestatud kuid ei tööta ,
valige parameeter.Parameetrite valiku käivitate
nupuga.
kKi parameeter vilgub,saab kasutaja seda seadistada
nuppudest
; Vajutage uuesti SET
et kinnitada seade töö: Muidu seadeväärtus
ei ole salvestatud. ja süsteem parameetrit ei kasuta
Parameetrite seadistamise programm on automaatselt sisselülitatud 10 sec
või nii kaua kui SET nupp on alla surutud..
Parameeter 1
Parameeter 2
Parameeter 3
Parameeter 1 näitab
Parameeter 3 näitab
Parameeter 2
kellaaega. Kellaaeg
ekraani valgustuse kestvust. See
ei ole kasutusel
on alati esitatud
saab olla häälestatud 00, 10, 20, ja 30.
sellel seadmel.
24-tunni süsteemis
Näiteks 00 tähendab et taustavalgustus
on alati sisselülitatud, ning 10, 20, ja
30 tähendavad kestvust
Taustavalgus põleb 10 sec, 20
sec , 30 sec.
41
3.2 Kasutusjuhend
Taimeri funktsioon
Taimeri käivitamiseks
nuppu.
lülitub
sisse ja vilgub. nupu
abil saab valida
tunnid, ja ----------minutid.
Kui tehtud,
et kinnitada"ON timer"
kellaaeg ja sisestage "OFF timer" ,
vilgub. Seadistage" OFF timer"
ja . , vajutage nupule
et kinnitada
"OFF timer" seadistus.
on näha
ekraanil , tähendab et taimeri seadistamine
on lõpetatud.
Kui" ON timer" või" OFF timer" seadistus ei ole kinnitatud
nupuga
, siis seadeväärtus ei ole salvestatud.
Taimeri seadistuse saab tühistada hoides all nuppu
,
kuni märk kustub ekraanilt.
Timer ON
Timer OFF
"Timer ON" seadeväärtust ei saa muuta.
"Timer OFF" seadeväärtust saab muuta
kui soojuspump töötab.
peale käivitamist. Seda
See aktiveeritakse kui soopuspump on
saab seadistada kui soojuspump on
väljalülitatud.
sisselülitatud .
Key lock
Kui seade töötab,vajutage
5 sekundit,
et lukustada kõik klahvid , . Vajutage
5 sekundit uuesti, klahvide lukust vabastamiseks .
Kui klahvid on lukus ooteajal, vajutage ON/OFF
nuppu ja siis SET nuppu.
42
4.1 Veakoodid
Veakoodid
Viga
Põhjus
Tegevusjuhend
Koodid
1.Wire connection between wired
1.Check whether the wire connection
controller and PCB open or
E0
gets loose. Kinnitage see.
lühis
2.Kontrolleri viga.
2.Vahetage see.
1.Wire connection between wired
1.Check whether the wire connection
controller and PCB open or
E1
gets loose. Fasten it.
short-circuited
2.Wired controller failure.
2.Change it.
1. temp. sensor open or
1. Measure with a multimeter at 20K to check whether
short-circuited
it is shirt-circuited or open. If yes, change it..
2.Measure with a multimeter at 50K to check the
2.temp. sensor resistance
E2
sensor resistance. Take ambient temp. into
drifting
consideration. If it isdrifting, change it.
3.Temperature sensors not well
3.Check whether the sensor connection
connected to the wired controller.
gets loose. Fasten it.
1.Check whether the sensor connection gets loose.
Fasten it.
1. water inlet Temp sensor failure
2.Wire connection between wired controller and
indoor PCB open or short-circuited.
3.water inlet Temp sensor resistance drifting.
1.Check whether the sensor connection gets loose.
Fasten it.
2water outlet Temp sensor
2.Wire connection between wired controller and
F2
PCB open or short-circuited.
failure
3.water outlet Temp sensor resistance drifting.
1Check whether the sensor connection gets loose.
Fasten it.
2Wire connection between wired controller and
3.Coil Temp sensor failure
indoor PCB open or short-circuited.
3Temp sensor resistance drifting. temp. sensor
resistance drifting.
1Check whether port gets loose. Fasten it.
F1
Communication failure
2Change the PCB.
3Change the outdoor PCB
Compressor drive failureIPM
1.Check whether PFC transducer gets loose. Fasten
it.
F4
failureIPM protection (overload)
2.Change PFC transducer.
drive protection
F3
Current or Voltage detector failure
1.Change PCB
1Check whether EEPROM gets loose.
F5
EEPROM failure
Fasten it.
2.Change EEPROM
43
4.2 Hooldus
1. Check the water flow of the unit
Too highr coil Temp in heating
2. Too high ambient and water Temp. Reduce the set
water Temp.
1.Check the water flow of the unit
Too high pipe Temp in cooling
2.Too low ambient and water Temp.Increase the set water
F6
Temp.
1.Check the water flow of the unit.
Over-current protection
2.Too high (low) ambient, and too high(low) set water
Temp. Decrease or increase the set water Temp.
1.Check the voltage of the power supply.
F7
Too high or too low voltage
2.Change the outdoor PCB
1.Check the pressure of the system
F8
Pressure switch failure
2.Change the pressure switch
1.Check whether EEPROM gets loose.
F9
EEPROM failure
Fasten it.
2.Change outdoor EEPROM
Ambient temp. sensor failure
1Check whether the sensor connection gets loose.
Fasten it.
Fb
Pipe temp. sensor failure
2Wire connection between wired controller and PCB
open or short-circuited.
Compressor discharge temp.
3Temp sensor resistance drifting.
sensor failure
1.Measure the high (low) pressure switch with a
System protection caused by too
multimeter to check whether it is shirt-circuited or open.
Fc
high(low) pressure
If yes, change it.
2.Check the water flow of the unit.
1.Check the ambient Temp sensor.
System protection caused by the
2.Check whether the ambient Temp is too high(low) for
Fd
working (Ambient lower than -1or higher than 65 in
ambient Temp.
cooling, lower than -25or higher than 33in heating).
Hooldus
1.On keelatud muuta seadme sisefunktsioone ja elektriskeemi.
Vastasel juhul võivad inimesed ja seade saada kahjustusi.
2.Kui seadme töös esineb rike siis palume seade koheselt väljalülitada.
Remonditööd peavad olema teostatud kvalifitseeritud personali poolt.
3.Veakoodide tabel on abiks rikke parandamisel.
4.Pärast pikemat tööaega võib välisosa aurusti patarei vahele jääda tolmu ja sodi,
mis võib vähendada soojuspumba kasutegurit. .
Soovitatav on puhatada aurustit suruõhuga või tolmuimejaga . .
44
4.2 Hooldus
Elektriseadmete hooldus
Siseosa
1Lülitage elektritoide välja .
2 . Avage siseosa kilbi kaas ja keerake välja elektrikarbi
kruvid
3.Teostage elektriseadmete hooldustööd
Elektrikarp
Välisosa
1.Lülitage elektritoide välja.
2.Keerake välja esipaneeli kruvid ja eemaldage esipaneel .
3.Keerake välja parempoolse külgpaneeli kruvid ja eemaldage
külgpaneel.
4.Teostage elektriosade hooldudstööd.
5.Pärast tööde teostamist paigaldage parem külgpaneel ja esipaneel tagasi.
Joonis 1
Joonis 2
Avatud seadme
vaade
45
4.2 Hooldus
Aurusti
Aurusti ei vaja spetsiaalset hooldust.
Väljaarvatud juhul kui aurusti külge on kinni jäänud
mõni paberitükk või muu tuule poolt toodud võõrkeha. .
Aurusti
Puhastada võib veega, millele on lisatud nõudepesu-
vahendit. , Puhastage pinnad veega.
Ärge kasutage tugevat veesurvet :
1. Enne puhastamist,veenduge et seade
on peakaitsmest väljalülitatud.
2. Seadme sisemuse puhastamine on lubatud ainult kvalifitseeritud personali poolt.
3. Ärge kasutage bensiini, putukamürke ja teisi
kemikaale. See võib seadet kahjustada.
Soovitame kasutada spetsiaalset konditsioneeride puhastusvahendit.
4. Pihustage konditsioneeri puhastusainet aurustile. Oodake
5
8 minutit.
~
5. Pihustage aurustile puhast vett.
6. Ribide puhastamiseks sobib ka kasutatud pehme pintsel.
Puhastage pintsliga üles-alla.
Puhastage ka ribide vahelt.
7. Pärast puhastamist kuivatage seadme korpus (mitte aurusti patarei !!) pehme lapiga.
Külmaainega täitmine
Kui seade vajab külmaainega täitmist,
siis ei lahenda see probleemi täielikult. Lekkekoht
tuleb leida ja parandada.
1.Külmaainega täitmine peab olema teostatud
kvalifitseeritud personali poolt.
2.Asjatundja peab veenduma et
süsteemis on piisavalt külmaainet.
Kontrollige imirõhku.
46
4.3 Veaotsing
Filtri puhastamine
Mudakogumisfilter peab olema korralikultpuhastatud et tagada veeringlust
soojuspumba veesüsteemis.
Soojuspumba veest tühjendamine
Süsteemi veest tühjendamiseks palume juhinduda alljärgnevast :
1.Soojuspumba veering peab olema küttesüsteemist ventiilidega eraldatav.Sulgege ventiilid .
2.Avage õhu juurdepääs kas süsteemi kõrgeimas punktis
või õhutusventiil seadame siseosa sees.
3.Avage seadme tühjendusventiil või kork.
4.Laske vesi soojuspumbast välja voolata.
2
1
4
3
47
4.3 Veaotsing
Veaotsing
Malfunction
Võimalikud põhjused
Remedies
1.Puudub elektritoide
1.Kontrollige elektriühendusi.
2.Kontrollige kas seade on korralikult maandatud.
2.Elektri kaitse on katki
Kui jah, siis kontrollige kaitset ja
necessary.
Soojuspump
ei ole
3.If the protection is caused by the failure,
töökorras
3.Unit protection
please refers to the failure code list and
fix the failure before restarting the unit.
4.Loose connection of
4.Kontrollige elektri-.
ühendusi
5.Kompressori viga
5.Vahetage kompressor.
1.Fan motor wire loose
1.Check the wire connections.
Ventilaator ei
2.Fan motor burnt
2.Change the fan motor.
tööta
3.Fan motor relay fails
3.Change the fan motor relay.
1.Coil fins are dirty
1.Clean the evaporator coil
2.Remove any object that blocks the air
Madal soojus-
2.Air inlet/outlet blocked
circulation of the unit.
tootlikus
3.Inspect the unit for leakage and fix it if any.
3.Lacking of refrigerant.
Discharge all refrigerant and charge the unit
again with right amount.
Liialt suur
1.Check the water filling device. Fill the
1.Lacking of enough water.
veepumba müra
system with enough water.
või
2.Õhk veesüsteemis.
2.Laske õhk süsteemist välja.
veevoolu
3.Kontrollige et kõik ventiilid on avatud
puudumine
3.Veeventiil suletud.
kui veepump
täielikult avatud.
töötab.
4.Filter on täis
4.Puhastage filter
1.Tühjendage seade külmaainest ja
1.Liiga palju külmaainet.
ja täitke seade uuesti õige külmaaine kogusega.
2.Tühjendage süsteem külmaainest
Liialt kõrge
2.Õhk või niiskus külmasüsteemis.
ja täitke seade uuesti õige külmaaine kogusega.
kompressori
surverõhk
3.Kontrollige veesüsteemi veevoolu olemasolu . Use
3.Liiga väike veevooluhulk
võimsam pump if kui vajalik.
4.Kontrollige veetemperatuuri väärtust
4.Veetemperatuur on liialt kõrge
sensor, to ensure it works properly.
1.Filter-kuivati on ummistunud
1.Vahetage filter-kuivati
Liiga madal
2.Paisventiili viga
2.Kontrollige ja vahetage paisventiil.
imirõhk
3.Kontrollige et seadmel ei ole külmaaineleket,parandage leke.
Tühjendage seade külmaainest ja täitke
3.Külmaainet eiole piisavalt
uuesti õige külmaainekogusega.
48
4.3 Veaotsing
1.Check the position and value of the coil
1.Coil temperature sensor failure
Seade
temperatuuri andur.Vahetage kui vaja.
ei sulata
2.Remove any object that blocks the air
korralikult
2.Air inlet/outlet blocked
circulation of the unit. Puhastage aurusti
coil occasionally.
Alljärgnevatel asjaoludel ei ole sageli tegemist seadme rikkega. Palume
võtta ühendust hoolduspersonaliga. .
Pos
Tunnus
Võimalikud põhjused
1.Põhjuseks võib olla viide kompressori käivitamisel. Viide kompressori
Seade
taaskäivitamisel on 3 minutit.
1
ei tööta
2.Palume kontrollida et peakaitse on õiges asendis.
Kui seade töötab siis võib läbi siseosa pumbatav küttevesi teha häält.
Seade
2
teeb müra
Ka ringlev külmaaine teeb häält. Tegemist ei ole rikkega.
Kontrollige et välisosa aurusti pind on puhas. Kontrollige et
Seadme võimsus
seadistatud temperatuur ei ole liialt madal kütmisel või liialt kõrge
3
jahutamisel. Kontrollige kas hoone poolt tarbitava energia kogus on
on liiga väike
vastavuses seadme andmetega.Jahutamisel arvestage ka inimeste arvu ja seadmetest eralduva soojusega. in .
49
5.1 Elektriskeem
AVH-1 2 V1D Välisosa
Kompressor
Fan
Condensor
4-way
heater
motor
valve
FM
C
heater
~
Y/G
CN423
COMP
CN426
CN428
CN429
CN427
CN414
CN405
CN404
CN417
CN418
HEAT1
4-WAY
HEAT2
FAN
DC+ DC-
CN413
connect to
ACN
the indoor unit
AC-L
CN409
Y/G
G
CN407
Y/G
RY401
G
CN410
PCB Board
L
P7B
P10-3
P10-2
P10-1
P6B
CN5
CN408
DC-
W
V
U
DC+
N
CN403
CN401
CN402
CN423
Y/G
CN411
Module board
S
DC+
DC-
CN5B
CN415
CN416
CN406
G
6
CN8C
Outdoor PCB
5
P7C
L.E.V
DC-
L
AC-L AC-N
P13
P14
P11
P12
DC+
L
P6C
PFC Reactance
AVH-1 2 V1D Siseosa
Power supply
CN209
CN204
PCBBOARD
Cn211
CN212
CN201 CN203 CN202 CN213
Y/G
CN206
CN205
CN207
CN208
Y/G
50
1. Elektriskeem
AVH-2 4 V1D Välisosa
FM~
C
N
L
H
P5
P6-2 P7-2
CN414
DC+ DC-
N
P0-3
P4
RY401
P0-2
P0-1
P1
CN5
AC-L
P7B
P10-3 P10-2
P10-1 P6B
DC- W
DC+
P2
V U
AC-N
CN3
CN2
CN1
CN7
S
P3
DC+
DC-
P6-1
P7-1
CN5B
6
CN8C
5
P7C
DC-
P14 P11 P12
L AC-L AC-N
P13
DC+
L
P6C
PFC REACTANCE
AVH-2 4 V1D Siseosa
Power supply
CN209
CN204
PCB Board
Cn211
CN212
CN201 CN203 CN202 CN213
Y/G
CN206
CN205
CN207
CN208
Y/G
TÄHELEPANU !
See skeem on kehtiv juhendi avaldamise ajal. Tootja võib
teha skeemi muudatusi. Juhinduge alati seadmega kaasasolevast skeemist.
51